Algemene Voorwaarden

75 locaties

In Nederland & Belgie

500+ klanten

gingen u voor

Coronaproof

protocol aanwezig

algemene  voorwaarden  

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Workshop4U: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Viveslaan 59, 4834 XV te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65150333.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Workshop4U een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Workshop4U en de Opdrachtgever gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Workshop4U zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Workshop4U te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de organisatie en het verzorgen van uiteenlopende workshops, een zogenoemde CKV-Cultuurdag, buitenschoolse opvang- en teambuildingsactiviteiten, kinderfeestjes, familie-uitjes, vrijgezellenfeesten en vriendenuitjes.

7. Deelnemer: eenieder, al dan niet tevens Opdrachtgever, die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een door Workshop4U georganiseerde activiteit.

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Workshop4U en iedere Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Workshop4U worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Workshop4U is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Workshop4U kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.

2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Workshop4U, binden haar niet.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Workshop4U, op de eventueel daartoe door Workshop4U aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Workshop4U, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Workshop4U anders aangeeft. Een aanbod van Workshop4U kan in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard.

4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, alsook alle eventuele goederen ten aanzien waarvan is overeengekomen dat de Opdrachtgever voor de beschikbaarstelling zorgdraagt, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Workshop4U aangewezen wijze, aan Workshop4U verstrekt c.q. beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Workshop4U verstrekte informatie en de deugdelijkheid en geschiktheid van de bedoelde goederen. Workshop4U is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie c.q. in het kader van de Diensten gebruik wordt gemaakt van goederen van de Opdrachtgever die gebrekkig zijn of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor deze gebruikt dienen te worden.

2. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Dienstverlening. Workshop4U dient kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen. Indien in verband met bijzondere (weers)omstandigheden uitsluitend onder nader door de Opdrachtgever te treffen bijzondere voorwaarden uitvoering aan de Diensten kan worden gegeven, staat de Opdrachtgever in voor het tijdig treffen van die maatregelen, voor zijn rekening en risico. Workshop4U zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk informeren over de maatregelen die in dat verband nodig worden geacht.

3. Workshop4U verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. Workshop4U verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Workshop4U kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst werden beoogd.

4. Indien en voor zover leerlingen, medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever (al dan niet Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Workshop4U en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Workshop4U mogelijk te maken. Ook voor het overige dient de Opdrachtgever PWorkshop4U steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

1. Workshop4U is te allen tijde gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2. Workshop4U is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij eventueel bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Workshop4U bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Workshop4U, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Workshop4U bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Workshop4U gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 

ARTIKEL 6. | DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Dienstverlening. Eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen prijsafspraken voor meerdere door de Opdrachtgever gedurende een bepaalde periode te boeken activiteiten, zijn voor ten hoogste de duur van 12 maanden geldig en worden na verstrijken daarvan herzien.

2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, dient dit per e-mail te geschieden, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

a) Indien annulering plaatsvindt tot de 42e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, geschiedt annulering kosteloos;

b) Indien annulering plaatsvindt tussen de 42e dag (inclusief) en de 28e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 10% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

c) Indien annulering plaatsvindt tussen de 28e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

d) Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

e) Indien annulering plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten of in geval van ‘no-show’, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

3. In geval de door Project BOKS gemaakte kosten de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid overstijgen, komt het meerdere eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

4. In geval de Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst het aantal Deelnemers wenst te verminderden en de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal Deelnemers, geldt zulks als gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst en wordt het bepaalde in lid 2 naar evenredigheid van het aantal Deelnemers toegepast.

(eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 10% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

c) Indien annulering plaatsvindt tussen de 28e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

d) Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

e) Indien annulering plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering van de Diensten of in geval van ‘no-show’, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

3. In geval de door Workshop4U gemaakte kosten de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid overstijgen, komt het meerdere eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

4. In geval de Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst het aantal Deelnemers wenst te verminderden en de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal Deelnemers, geldt zulks als gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst en wordt het bepaalde in lid 2 naar evenredigheid van het aantal Deelnemers toegepast.

 

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

1. Eventuele klachten over Workshop4U dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming, Schriftelijk en gemotiveerd aan Workshop4U kenbaar te worden gemaakt.

2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Workshop4U uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.

3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Workshop4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Workshop4U geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, zoals slechte weersomstandigheden en ziekte van de door Workshop4U te werk te stellen personen.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Workshop4U bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Workshop4U is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Workshop4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Workshop4U in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Workshop4U gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.

3. Indien Project BOKS de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Opdrachtgever gehouden Project BOKS de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van Project BOKS, naast de toepasselijke prijs, tevens of eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Project BOKS op de factuur vermelde termijn. Indien en voor zover is overeengekomen dat betaling in geval van een culturele activiteit CKV, geschiedt door het CJP, richt Project BOKS het betaalverzoek aan het CJP, mits de daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie van de Opdrachtgever daartoe expliciete goedkeuring aan Project BOKS heeft gegeven. In alle gevallen, aldus ook in geval van betaling door het CJP, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de tijdige betaling aan Project BOKS.

3. Project BOKS is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Opdrachtgever een Consument is.

5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Indien Workshop4U de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar en is de Opdrachtgever gehouden Workshop4U de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst lijdt.

 

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van Workshop4U, naast de toepasselijke prijs, tevens of eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Workshop4U op de factuur vermelde termijn. Indien en voor zover is overeengekomen dat betaling in geval van een culturele activiteit CKV, geschiedt door het CJP, richt Workshop4U het betaalverzoek aan het CJP, mits de daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie van de Opdrachtgever daartoe expliciete goedkeuring aan Workshop4U heeft gegeven. In alle gevallen, aldus ook in geval van betaling door het CJP, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de tijdige betaling aan Workshop4U.

3. Workshop4U is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de Opdrachtgever een Consument is.

5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Deelname aan de activiteit die in het kader van de Overeenkomst doorWorkshop4U is georganiseerd, is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemers. Workshop4U is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Workshop4U geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels de activiteit door hem opgedane kennis en vaardigheden en is Workshop4U nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade en ziekte tijdens of in verband met de Dienstverlening ontstaan.

2. Workshop4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Workshop4U kan jegens de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Workshop4U in de nakoming van haar Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Workshop4U aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Workshop4U toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

3. Mocht Workshop4U aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Workshop4U te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Workshop4U daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Workshop4U ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van Workshop4U is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Workshop4U betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Workshop4U nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Workshop4U afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Workshop4U dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

5. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van Workshop4U of een andere door haar ter uitvoering van de Diensten aangewezen locatie, is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade door een Deelnemer veroorzaakt aan (on)roerende zaken die op die locatie aanwezig zijn.

6. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Project BOKS verjaren door verloop van één jaar.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Project BOKS van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Project BOKS toerekenbaar is. Indien Project BOKS uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Project BOKS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Project BOKS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Project BOKS en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Project BOKS.

9. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3, mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Project BOKS.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Project BOKS behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden rusten, alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsmede op de door haar beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de Opdrachtgever zelf, Deelnemers of van overige derden. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Project BOKS voorbehouden. Bij uitoefening van haar rechten zoals hiervoor bedoeld en buiten het kader van de Overeenkomst, zal Project BOKS evenwel geen persoonsgegevens van de Opdrachtgever of Deelnemers verwerken.

2. De goederen als bedoeld in het vorige lid mogen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, door de Opdrachtgever en Deelnemers slechts worden aangewend voor het bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever en Deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken anders dan in verband met toepassing van de eerste zin van dit lid.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Project BOKS is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Project BOKS aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.